Skip to content

1
STATUT FUNDACJI
„W drodze po zdrowie”
Postanowienia ogólne
§1

 1. Fundacja „W drodze po zdrowie”, dalej zwana „Fundacją”, została ustanowiona przez:
  a) Jolantę Flejszar-Olszewską,
  b) Joannę Sawicką-Gontarz,
  zwanych dalej „Fundatorami”, w dniu 14 lipca 2022r. aktem notarialnym Rep. A nr 6836/2022
  sporządzonym przez notariusza Krystiana Perkowskiego, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie.
 2. Fundacja działa na podstawie:
  a) ustawy o fundacjach,
  b) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  c) niniejszego statutu.
  §2
  Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
  §3
  Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym
  dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami
  Rzeczypospolitej Polskiej.
  §4
  Fundacja posiada osobowość prawną.
  §5
  Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
  §6
  Dla realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, biura, filie,
  przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także przystępować do spółek, stowarzyszeń
  i organizacji zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych
  z celem Fundacji.
  §7
 3. Fundacja posługuje się nazwą: Fundacja „W drodze po zdrowie”.
 4. Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.
 5. Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego.
  2
 6. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
  językach.
  § 8
  Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
  i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
  §9
  Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji do nadzoru nad Fundacją jest minister właściwy do
  spraw zdrowia.
  Cele i zasady działania Fundacji
  §10
  Celami Fundacji są:
 7. inicjowanie, wspieranie i realizacja działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
 8. działalność na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
 9. aktywizacja młodzieży do zadań obywatelskich i społecznych,
 10. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
  dziecka,
 11. inicjowanie, wspieranie i realizacja wszelkich działań w zakresie pomocy psychologicznej dla
  osób borykających się z przewlekłym stresem, uzależnieniem od jedzenia, dotkniętych
  problemem alkoholowym i innymi uzależnieniami,
 12. inicjowanie, wspieranie i realizacja wszelkich działań w zakresie pomocy psychologicznej dla
  osób z niepełnosprawnością i ich rodzin,
 13. aktywizacja kulturalna i społeczna osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych,
 14. działalność na rzecz włączania społecznego grup zagrożonych wykluczeniem oraz marginalizacją
  społeczną i gospodarczą ̶ wyrównywanie szans,
 15. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 16. działalność na rzecz promocji, organizacji i rozwoju wolontariatu,
 17. wspieranie i realizowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 18. wspieranie i realizowanie działań na rzecz kultury fizycznej i sportu,
 19. wspieranie działań na rzecz rodziny w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
 20. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 21. działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
 22. działania na rzecz ochrony środowiska,
 23. animowanie i stymulowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską,
 24. wspieranie rozwoju gospodarczego, rozwój i promocja przedsiębiorczości,
 25. wspieranie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
  rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 26. działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
  obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  3
 27. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
  społeczeństwami,
 28. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 29. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
  ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity
  Dz. U. z 2016, poz. 239 ze zm.) w zakresie określonym w art. 4 ust. 1, pkt 1-32 tej ustawy.
  Działalność statutowa Fundacji
  §11
  Cele wymienione w § 10 Fundacja realizuje poprzez:
 30. organizowanie spotkań, wykładów, zajęć i warsztatów dotyczących zdrowego stylu życia,
  profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia,
 31. edukację, działalność konsultacyjną i informacyjną w obszarze zdrowego stylu życia, szczególnie
  żywienia człowieka zdrowego i chorego,
 32. spotkania, imprezy, wyjazdy związane ze zdrowym stylem życia, profilaktyką zdrowotną
  i promocją zdrowia,
 33. realizację programów profilaktyki w szkołach w obszarze dotyczącym profilaktyki zdrowia,
 34. współpracę z organami administracji publicznej, samorządowej i rządowej oraz organizacjami
  międzynarodowymi o celach podobnych do działalności Fundacji,
 35. organizowanie imprez, koncertów, wydarzeń, wystaw,
 36. organizację wydarzeń naukowych – spotkań, odczytów, prelekcji,
 37. prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych i rekreacyjnych – dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 38. organizację wyjazdów i wycieczek turystycznych,
 39. realizowanie szkoleń, warsztatów, kursów,
 40. realizowanie szkoleń, warsztatów i kursów dla osób z problemami społecznymi,
  niepełnosprawnością i osób w podeszłym wieku,
 41. wydawanie publikacji w formie papierowej lub elektronicznej ( czasopisma, gazety, książki),
 42. organizację projekcji filmowych,
 43. realizację nagrań dźwiękowych i muzycznych – działalność odpłatna i nieodpłatna,
 44. nadawanie programów radiofonicznych,
 45. nadawanie programów telewizyjnych,
 46. promocję i organizację wolontariatu,
 47. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie
  wymienionym w celach działania Fundacji,
 48. współdziałanie z placówkami oświatowymi, instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami,
  które realizują podobne cele statutowe w kraju i za granicą,
 49. organizację spotkań, imprez i wydarzeń kulturalnych dla osób i instytucji wspierających działania
  Fundacji.
  §12
  Przychód Fundacji z odpłatnej działalności statutowej przeznaczony jest wyłącznie na działalność
  statutową Fundacji.
  §13
 50. Fundacja może zatrudniać pracowników.
 51. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i wielkość środków na wynagrodzenia określa Zarząd.
  4
 52. Do działań statutowych Fundacja może angażować wolontariuszy.
  §14
 53. Fundacja gromadzi środki finansowe oraz finansuje inwestycje służące realizacji jej celów
  statutowych.
 54. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd.
  §15
  Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych oraz
  instytucji w zakresie zbieżnym z jej celami.
  Działalność gospodarcza
  §16
 55. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych
  przepisach.
 56. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów
  statutowych Fundacji.
 57. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów
  statutowych Fundacji.
 58. O rozpoczęciu, zakresie i formach realizacji działalności gospodarczej decyduje Zarząd.
 59. W chwili rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację, Zarząd jest
  zobowiązany do zgłoszenia działalności gospodarczej odpowiednim organom, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.
 60. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być, stosownie do Polskiej Klasyfikacji
  Działalności („PKD”):
  1) 58.11.Z – wydawanie książek,
  2) 58.13.Z – wydawanie gazet,
  3) 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  4) 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,
  5) 86.90.E – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  6) 93.13.Z. – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
  7) 96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
  8) 93.29.B. – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  9) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  10) 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  11) 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  12) 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację,
  13) 88.99.Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  14) 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  15) 59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  5
  16) 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  17) 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
  18) 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
  i targowiskami,
  19) 63.12.Z – działalność portali internetowych.
 61. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
  Majątek i dochody Fundacji
  §17
  Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5.000 zł (pięć tysięcy złotych), z czego
  wydziela się kwotę 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte
  przez Fundację w toku jej działalności.
  §18
  Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
 62. darowizn, spadków, zapisów oraz 1% podatku,
 63. dotacji, grantów, sponsoringu oraz subwencji pochodzących od organów administracji publicznej
  i innych osób fizycznych i prawnych,
 64. akcji charytatywnych, aukcji, imprez publicznych, loterii oraz zbiórek,
 65. crowdfundingu i podobnych systemów wsparcia społecznego,
 66. odsetek bankowych pochodzących z lokat kapitałowych, operacji finansowych i umów
  o wspólnych przedsięwzięciach gospodarczych,
 67. odsetek i dywidend z tytułu udziału Fundacji w spółkach, w tym z udziałem kapitału
  zagranicznego,
 68. dochody z praw majątkowych i niemajątkowych,
 69. sprzedaży przedmiotów darowizny,
 70. prowadzonej działalności gospodarczej.
  §19
 71. Dochody, które pochodzą z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich
  celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. W celu realizacji woli ofiarodawców mogą
  być tworzone w majątku Fundacji odrębne fundusze.
 72. Dochody ze zbiórek publicznych i akcji społecznych mogą być wykorzystywane wyłącznie na
  finansowanie działań, dla których je podjęto.
 73. Dochody Fundacji służą realizacji celów statutowych Fundacji i pokryciu kosztów jej działalności.
 74. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych w bankach,
  zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
  §20
  W przypadku przekazania Fundacji spadku, Zarząd Fundacji podejmuje bezzwłocznie decyzję o jego
  przyjęciu lub odrzuceniu. Przyjęcie spadku może nastąpić tylko i wyłącznie wówczas, gdy w chwili
  6
  składania oświadczenia o jego przyjęciu jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi
  spadkowe i koszty, związane z jego przyjęciem.
  §21
  Fundacja nie może:
 75. udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
  członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
  organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
  albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
  powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
  opieki lub kurateli
 76. przekazywać majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
  bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie
  to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 77. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
  bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
  bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 78. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
  organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
  niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
  §22
  Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
  Organy Fundacji
  §23
  Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem
  § 24
  W skład Organu wymienionego w §23 mogą wejść również Fundatorzy.
  § 25
 79. Członkowie zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację na podstawie umowy o pracę lub umowy
  cywilno-prawnej w ramach działań statutowych i gospodarczych, realizowanych przez Fundację,
  w zakresie wykonywania czynności innych niż wynikających z funkcji członka Organu.
 80. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają wynagrodzenia za pełnione
  funkcje.
 81. Wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w głosowaniach na
  posiedzeniach organów Fundacji odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
  a) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym,
  b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek organów Fundacji
  może wypowiadać się w toku obrad;
  c) wykonywania osobiście prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.
  7
  Zarząd Fundacji
  § 26
 82. Zarząd Fundacji składa się od jednej do trzech osób.
 83. Funkcje w Zarządzie są określone jako: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, członek Zarządu.
 84. Skład pierwszego Zarządu powołują Fundatorzy.
 85. Członków Zarządu powołują i odwołują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały. Członek
  Zarządu może zostać odwołany w każdym czasie na podstawie jednomyślnej uchwały Fundatorów.
 86. Zarząd jest powoływany na czas nieoznaczony.
 87. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne
  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 88. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu,
  z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych
  organów, w tym kosztów podróży.
 89. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a) złożenia pisemnej rezygnacji przez członka,
  b) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
  lub przestępstwo skarbowe,
  c) odwołania członka Zarządu przez Fundatorów jednomyślną uchwałą,
  d) śmierci członka.
 90. Do dopełnienia liczby określonej w pkt. 1 Fundatorzy mogą powoływać nowych członków.
  § 27
 91. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 92. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  a) określanie głównych kierunków działań Fundacji,
  b) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  c) zarządzanie majątkiem Fundacji,
  d) opracowywanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Fundacji
  i przedstawianie ich Radzie Fundacji oraz innym organom nadzoru zewnętrznego,
  e) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia lub odrzucenia subwencji, darowizn, spadków
  i zapisów,
  f) kierowanie działalnością gospodarczą Fundacji,
  g) tworzenie i likwidowanie oddziałów terenowych i innych jednostek organizacyjnych Fundacji
  oraz uchwalanie regulaminów tych jednostek,
  h) powoływanie i odwoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne
  w jednostkach organizacyjnych Fundacji oraz określanie w regulaminach zakresu ich uprawnień
  i obowiązków,
  i) ustalanie wielkości zatrudnienia oraz zasad wynagradzania pracowników Fundacji i jej jednostek
  organizacyjnych,
  j) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich
  tworzeniu,
  8
  k) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
  organów,
  l) dokonywanie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 93. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów na posiedzeniach,
  w obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu z zastrzeżeniem ust. 5 lub w głosowaniu pisemnym
  lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W razie równej
  liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
 94. Szczegółowy tryb prac Zarządu określa regulamin, uchwalany przez Zarząd.
 95. W sprawach wymienionych w pkt. 2 ust.: i, j i l Zarząd podejmuje uchwały jednomyślnie.
 96. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy do roku.
 97. Z przebiegu posiedzenia Zarządu sporządza się protokół.
 98. Posiedzenie Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub wniosek co najmniej
  dwóch Członków Zarządu złożony na piśmie.
 99. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu, w formie pisemnej
  lub drogą elektroniczną na wskazany przez Członka Zarządu adres poczty elektronicznej.
 100. Uchwały Zarządu podpisuje Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu.
  § 28
  Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych oraz do podpisywania
  dokumentów w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu działający
  samodzielnie.
  Zmiana Statutu
  §29
 101. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
 102. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona,
  określonych w akcie założycielskim.
  Połączenie z inną Fundacją
  §30
 103. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 104. O połączeniu z inną Fundacją decyduje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
  Likwidacja Fundacji
  §31
 105. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
  wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 106. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.

Statut

1
STATUT FUNDACJI
„W drodze po zdrowie”
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja „W drodze po zdrowie”, dalej zwana „Fundacją”, została ustanowiona przez:
a) Jolantę Flejszar-Olszewską,
b) Joannę Sawicką-Gontarz,
zwanych dalej „Fundatorami”, w dniu 14 lipca 2022r. aktem notarialnym Rep. A nr 6836/2022
sporządzonym przez notariusza Krystiana Perkowskiego, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie.
2. Fundacja działa na podstawie:
a) ustawy o fundacjach,
b) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) niniejszego statutu.
§2
Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
§3
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym
dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
Fundacja posiada osobowość prawną.
§5
Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
§6
Dla realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, biura, filie,
przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także przystępować do spółek, stowarzyszeń
i organizacji zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych
z celem Fundacji.
§7
1. Fundacja posługuje się nazwą: Fundacja „W drodze po zdrowie”.
2. Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.
3. Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego.
2
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
językach.
§ 8
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
§9
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji do nadzoru nad Fundacją jest minister właściwy do
spraw zdrowia.
Cele i zasady działania Fundacji
§10
Celami Fundacji są:
1. inicjowanie, wspieranie i realizacja działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
2. działalność na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
3. aktywizacja młodzieży do zadań obywatelskich i społecznych,
4. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka,
5. inicjowanie, wspieranie i realizacja wszelkich działań w zakresie pomocy psychologicznej dla
osób borykających się z przewlekłym stresem, uzależnieniem od jedzenia, dotkniętych
problemem alkoholowym i innymi uzależnieniami,
6. inicjowanie, wspieranie i realizacja wszelkich działań w zakresie pomocy psychologicznej dla
osób z niepełnosprawnością i ich rodzin,
7. aktywizacja kulturalna i społeczna osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych,
8. działalność na rzecz włączania społecznego grup zagrożonych wykluczeniem oraz marginalizacją
społeczną i gospodarczą ̶ wyrównywanie szans,
9. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
10. działalność na rzecz promocji, organizacji i rozwoju wolontariatu,
11. wspieranie i realizowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
12. wspieranie i realizowanie działań na rzecz kultury fizycznej i sportu,
13. wspieranie działań na rzecz rodziny w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
14. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
15. działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
16. działania na rzecz ochrony środowiska,
17. animowanie i stymulowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską,
18. wspieranie rozwoju gospodarczego, rozwój i promocja przedsiębiorczości,
19. wspieranie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
20. działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
3
21. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
22. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
23. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity
Dz. U. z 2016, poz. 239 ze zm.) w zakresie określonym w art. 4 ust. 1, pkt 1-32 tej ustawy.
Działalność statutowa Fundacji
§11
Cele wymienione w § 10 Fundacja realizuje poprzez:
1. organizowanie spotkań, wykładów, zajęć i warsztatów dotyczących zdrowego stylu życia,
profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia,
2. edukację, działalność konsultacyjną i informacyjną w obszarze zdrowego stylu życia, szczególnie
żywienia człowieka zdrowego i chorego,
3. spotkania, imprezy, wyjazdy związane ze zdrowym stylem życia, profilaktyką zdrowotną
i promocją zdrowia,
4. realizację programów profilaktyki w szkołach w obszarze dotyczącym profilaktyki zdrowia,
5. współpracę z organami administracji publicznej, samorządowej i rządowej oraz organizacjami
międzynarodowymi o celach podobnych do działalności Fundacji,
6. organizowanie imprez, koncertów, wydarzeń, wystaw,
7. organizację wydarzeń naukowych – spotkań, odczytów, prelekcji,
8. prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych i rekreacyjnych – dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
9. organizację wyjazdów i wycieczek turystycznych,
10. realizowanie szkoleń, warsztatów, kursów,
11. realizowanie szkoleń, warsztatów i kursów dla osób z problemami społecznymi,
niepełnosprawnością i osób w podeszłym wieku,
12. wydawanie publikacji w formie papierowej lub elektronicznej ( czasopisma, gazety, książki),
13. organizację projekcji filmowych,
14. realizację nagrań dźwiękowych i muzycznych – działalność odpłatna i nieodpłatna,
15. nadawanie programów radiofonicznych,
16. nadawanie programów telewizyjnych,
17. promocję i organizację wolontariatu,
18. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie
wymienionym w celach działania Fundacji,
19. współdziałanie z placówkami oświatowymi, instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami,
które realizują podobne cele statutowe w kraju i za granicą,
20. organizację spotkań, imprez i wydarzeń kulturalnych dla osób i instytucji wspierających działania
Fundacji.
§12
Przychód Fundacji z odpłatnej działalności statutowej przeznaczony jest wyłącznie na działalność
statutową Fundacji.
§13
1. Fundacja może zatrudniać pracowników.
2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i wielkość środków na wynagrodzenia określa Zarząd.
4
3. Do działań statutowych Fundacja może angażować wolontariuszy.
§14
1. Fundacja gromadzi środki finansowe oraz finansuje inwestycje służące realizacji jej celów
statutowych.
2. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd.
§15
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych oraz
instytucji w zakresie zbieżnym z jej celami.
Działalność gospodarcza
§16
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych Fundacji.
3. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów
statutowych Fundacji.
4. O rozpoczęciu, zakresie i formach realizacji działalności gospodarczej decyduje Zarząd.
5. W chwili rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację, Zarząd jest
zobowiązany do zgłoszenia działalności gospodarczej odpowiednim organom, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być, stosownie do Polskiej Klasyfikacji
Działalności („PKD”):
1) 58.11.Z – wydawanie książek,
2) 58.13.Z – wydawanie gazet,
3) 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
4) 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,
5) 86.90.E – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
6) 93.13.Z. – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
7) 96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
8) 93.29.B. – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
9) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
10) 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
11) 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
12) 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację,
13) 88.99.Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
14) 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
15) 59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
5
16) 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
17) 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
18) 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami,
19) 63.12.Z – działalność portali internetowych.
7. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
Majątek i dochody Fundacji
§17
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5.000 zł (pięć tysięcy złotych), z czego
wydziela się kwotę 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte
przez Fundację w toku jej działalności.
§18
Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
1. darowizn, spadków, zapisów oraz 1% podatku,
2. dotacji, grantów, sponsoringu oraz subwencji pochodzących od organów administracji publicznej
i innych osób fizycznych i prawnych,
3. akcji charytatywnych, aukcji, imprez publicznych, loterii oraz zbiórek,
4. crowdfundingu i podobnych systemów wsparcia społecznego,
5. odsetek bankowych pochodzących z lokat kapitałowych, operacji finansowych i umów
o wspólnych przedsięwzięciach gospodarczych,
6. odsetek i dywidend z tytułu udziału Fundacji w spółkach, w tym z udziałem kapitału
zagranicznego,
7. dochody z praw majątkowych i niemajątkowych,
8. sprzedaży przedmiotów darowizny,
9. prowadzonej działalności gospodarczej.
§19
1. Dochody, które pochodzą z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich
celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. W celu realizacji woli ofiarodawców mogą
być tworzone w majątku Fundacji odrębne fundusze.
2. Dochody ze zbiórek publicznych i akcji społecznych mogą być wykorzystywane wyłącznie na
finansowanie działań, dla których je podjęto.
3. Dochody Fundacji służą realizacji celów statutowych Fundacji i pokryciu kosztów jej działalności.
4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych w bankach,
zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
§20
W przypadku przekazania Fundacji spadku, Zarząd Fundacji podejmuje bezzwłocznie decyzję o jego
przyjęciu lub odrzuceniu. Przyjęcie spadku może nastąpić tylko i wyłącznie wówczas, gdy w chwili
6
składania oświadczenia o jego przyjęciu jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi
spadkowe i koszty, związane z jego przyjęciem.
§21
Fundacja nie może:
1. udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli
2. przekazywać majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie
to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§22
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
Organy Fundacji
§23
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem
§ 24
W skład Organu wymienionego w §23 mogą wejść również Fundatorzy.
§ 25
1. Członkowie zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację na podstawie umowy o pracę lub umowy
cywilno-prawnej w ramach działań statutowych i gospodarczych, realizowanych przez Fundację,
w zakresie wykonywania czynności innych niż wynikających z funkcji członka Organu.
2. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają wynagrodzenia za pełnione
funkcje.
3. Wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w głosowaniach na
posiedzeniach organów Fundacji odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
a) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym,
b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek organów Fundacji
może wypowiadać się w toku obrad;
c) wykonywania osobiście prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.
7
Zarząd Fundacji
§ 26
1. Zarząd Fundacji składa się od jednej do trzech osób.
2. Funkcje w Zarządzie są określone jako: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, członek Zarządu.
3. Skład pierwszego Zarządu powołują Fundatorzy.
4. Członków Zarządu powołują i odwołują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały. Członek
Zarządu może zostać odwołany w każdym czasie na podstawie jednomyślnej uchwały Fundatorów.
5. Zarząd jest powoływany na czas nieoznaczony.
6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu,
z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych
organów, w tym kosztów podróży.
8. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji przez członka,
b) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe,
c) odwołania członka Zarządu przez Fundatorów jednomyślną uchwałą,
d) śmierci członka.
9. Do dopełnienia liczby określonej w pkt. 1 Fundatorzy mogą powoływać nowych członków.
§ 27
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) określanie głównych kierunków działań Fundacji,
b) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
c) zarządzanie majątkiem Fundacji,
d) opracowywanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Fundacji
i przedstawianie ich Radzie Fundacji oraz innym organom nadzoru zewnętrznego,
e) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia lub odrzucenia subwencji, darowizn, spadków
i zapisów,
f) kierowanie działalnością gospodarczą Fundacji,
g) tworzenie i likwidowanie oddziałów terenowych i innych jednostek organizacyjnych Fundacji
oraz uchwalanie regulaminów tych jednostek,
h) powoływanie i odwoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne
w jednostkach organizacyjnych Fundacji oraz określanie w regulaminach zakresu ich uprawnień
i obowiązków,
i) ustalanie wielkości zatrudnienia oraz zasad wynagradzania pracowników Fundacji i jej jednostek
organizacyjnych,
j) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich
tworzeniu,
8
k) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów,
l) dokonywanie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów na posiedzeniach,
w obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu z zastrzeżeniem ust. 5 lub w głosowaniu pisemnym
lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W razie równej
liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
4. Szczegółowy tryb prac Zarządu określa regulamin, uchwalany przez Zarząd.
5. W sprawach wymienionych w pkt. 2 ust.: i, j i l Zarząd podejmuje uchwały jednomyślnie.
6. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy do roku.
7. Z przebiegu posiedzenia Zarządu sporządza się protokół.
8. Posiedzenie Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub wniosek co najmniej
dwóch Członków Zarządu złożony na piśmie.
9. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu, w formie pisemnej
lub drogą elektroniczną na wskazany przez Członka Zarządu adres poczty elektronicznej.
10. Uchwały Zarządu podpisuje Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu.
§ 28
Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych oraz do podpisywania
dokumentów w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu działający
samodzielnie.
Zmiana Statutu
§29
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona,
określonych w akcie założycielskim.
Połączenie z inną Fundacją
§30
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. O połączeniu z inną Fundacją decyduje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
Likwidacja Fundacji
§31
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.